شرح وظایف واحد نیروی انسانی

1.جذب و بکار گیری نیروی انسانی براساس مجوز به صورت های  پیمانی، رسمی، طرحی، شرکتی و قراردادی

2.آموزش نیروی انسانی جذب شده در بدو استخدام و معرفی با واحدها

3.ثبت اطلاعات نیروی انسانی فعال در مراکز و ستاد تحت عنوان شناسنامه ی نیروی انسانی

4.ثبت اطلاعات نیروی انسانی پیمانی و رسمی دارای ردیف سازمانی در اکسل تشکیلات

5.تهیه آمار نیروی انسانی شامل تعداد پرسنل به تفکیک رشته، تعداد پست های باتصدی و بلاتصدی، مامورین خروجی و ورودی ، مامورین آموزشی و..... بصورت ماهانه و ارسال فصلی به معاونت

6.محاسبه ی حق الزحمه ی پرسنل درخصوص کشیک، کارانه، واکسن و......

7.نظارت بر پرداختی حقوق و مزایای پرسنل پایگاههای برونسپار

8.نظارت بر عملکرد و حضورو غیاب پرسنل

9.پیگیری شکایات مردمی درخصوص نیروی انسانی

10.ثبت اطلاعات پرسنلی در پرتال وزارت بهداشت و درمان

 

 

روند جذب نیروی طرح تحول در مرکز بهداشت شرق
روند جذب نیروی طرحی در مرکز بهداشت شرق
روند نقل و انتقال پرسنل در مرکز بهداشت شرق
فرم آموزش بدو خدمتلیست اخبار صفحه :1
    متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
    ×

    اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن