تمدید مناقصه: مناقصه تا تاریخ دوشنبه 1402/09/06 ساعت ده صبح تمدید شد.

با عنایت به اینکه مرکز بهداشت شرق تهران در نظر دارد جهت نگهداری فضای سبز و امور خدماتی برخی از مراکز خود را برونسپاری نماید، لذا  کلیه شرکتهای متقاضی لازم است ریز حقوق و سود پیشنهادی خود را طبق فرمت زیر تکمیل و تا پایان وقت اداری روز شنبه 1402/09/04به واحد حراست مرکز بهداشت شرق تحویل دهند.

تبصره: ریز حقوق برای 5 نفر و هرکدام با یک فرزند محاسبه گردد.

فایل‌ها

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن