شرح وظایف پیشنهادی  کارشناس برنامه تغذیه با شیرمادر در ستاد شهرستان

الف )‌‌برنامه ریزی

·        تدوین طرح عملیاتی در سطح ستاد شهرستانها در خصوص تغذیه باشیرمادر 

·         تدوین طرحهای مداخله ای بر حسب ضرورت در برنامه شیرمادر 

·         تدوین برنامه مراسم گرامیداشت هفته جهانی شرمادر  

·         برنامه ریزی ،‌اجرا و ارزشیابی مناسبت های تغذیه با شیرمادر در مراکز تابعه و همکاری با معاونت  

·         تدوین طرحهای ارتقای کیفیت

·         تدوین تحقیقات بهداشتی در این زمینه

ب ) نظارت و پایش

ü      پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در مورد تغذیه با شیرمادر 

ü      پایش فعالیت های پایگاههای بهداشتی در مورد تغذیه با شیرمادر 

ü      پایش و ارزیابی مراکز و مطب های خصوصی در مورد ارجاعات شیرخشک 

ü      پایش فعالیت های مراکز درمورد چگونگی مشاوره شیردهی و چگونگی رفع مشکلات دراین رابطه

ü      پایش و ارزیابی مجدد بیمارستان های دوستدار کودک در نیمه اول هر سال 

ü      بازدید و ارزشیابی  مجدد در بیمارستان های دوستدار کودک در نیمه دوم سال و رفع مشکلات بیمارسنان های که نمره ارزشیابی و درصد اقدامات آنان مطلوب نبوده 

ü      پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در خصوص آموزش گروههای هدف در تغذیه با شیرمادر

ü       پایش فعالیت های پایگاههای بهداشتی درمانی در خصوص آموزش گروههای هدف در مورد تغذیه کودکان با شیرمادر

ü      تهیه مشکلات مراکز و ارسال مداخلات پیشنهادی به مراکز تابعه

ü      پایش و نظارت بر واحد توزیع کوپن شیر خشک طبق دستورالعمل های معاونت

ج ) هماهنگی

 

هماهنگی درون بخش :

Ø      هماهنگی با واحد آموزش بهداشت در زمینه برنامه های آموزشی وتهیه پوستر ، پمفلت وتراکت در خصوص تغذیه با شیرمادر 

Ø      هماهنگی با واحد مراقبت از بیماریها و ارجا ع کودکان 3-5روزه  جهت پایش و تشکیل پرونده کودکان و رفع مشکل شیردهی آنان و انجام مشاوره شیردهی

Ø        هماهنگی و آموزش در مورد مشاوره شیردهی در  واحدهای ارائه دهنده خدمت و انجام پایش آنان

Ø       هماهنگی برون بخش :با سایر نهاد ها در صورت لزوم بخصوص شهرداریها و خانه سلامت ها

Ø       هماهنگی در خصوص دادن سرکوپن های شیرخشک در مرکز توزیع کوپن

د ) اقدامات اجرائی

·         رسیدگی به شکایات مردمی درزمینه شیرخشک و انجام مشاوره شیردهی جهت آنان 

·         ارسال دستور العملهای اجرائی به مراکز بهداشتی درمانی ،پایگاههای بهداشتی و بیمارستان ها دوستدار کودک

·         همکاری در طرحهای بهداشتی تحقیقاتی

ه ) آموزش

§         آموزش حین خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت خانواده و پرسنل بیمارستان های دوستدار کودک که عهدار مراقبت از مادر و نوزاد هستند  درزمینه شیرمادر و تکمیل فرم ها مرتبط به هر کدام جداگانه

§         آموزش پرسنل  بهداشت خانواده  از طریق تدریس در کارگاههای مختلف  ،  جلسات بهداشت خانواده

§         کنترل و ارزشیابی فعالیت ها و مداخلات آموزشی 

§         جمع آوری تحلیل ، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمینه برگزاری کارگاهها  و جلسات

§         آموزش رابطین بخصوص در هفته جهانی شیرمادر و شرکت رابطین در آموزش جامعه وگروه های هدف

§         پیگیری نحوه برگزاری کارگاههای آموزشی از طریق امور اداری و مالی (سالن اجتماعات- فیلمبرداری )

§         آموزش درخصوص انجام مشاوره شیردهی در واحدهای ارائه دهنده خدمت

§         برگزاری کارگاه های برون بخشی و درون بخشی

و) پشتیبانی

ü      پیگیری اعتبارات بهداشت خانواده

ü       بررسی و تائید  موادمورد نیاز و برآورد کوپن شیرخشک و تهیه سی دی آن  

ü      پیگیری تجهیز ات مورد نیاز

ü      بررسی و برآورد و جمع بندی آمار شیرخشک  هر سه  ماه یکبار جهت اعلام به معاونت

ü       برآورد نیاز دفاتر و  فرمهای کودکان  جهت واحدهای محیطی مراکز تابعه  

ü       برآورد و در خواست کوپن شیرخشک و پیگیری تا تحویل به حسابداری

ز) ارزشیابی

Ø       ارزشیابی کمی و کیفی  ارائه فعالیت های برنامه تغذیه با شیرمادر  ، براساس بخشنامه های کشوری در مراکز بهداشتی درمانی ،  پایگاههای بهداشتی و بیمارستان ها

Ø       ارزشیابی بیمارستان های دوستدار کودک  ( در دو مرحله شش ماه اول و شش ماه دوم )

Ø       ارزیابی  و آمارگیری شیرخشک 

Ø       ارزشیابی مدرسین کلاسهای ترویج تغذیه با شیرمادر 

Ø       ارزشیابی عملکرد پرسنل در زمینه آموزش گروههای هدف در مورد شیرمادر

Ø       ارزشیابی عملکرد مهارتی  پرسنل در خصوص  مراقبت کودکان ورفع مشکلات شیردهی 

ح) جمع آوری وتجزیه وتحلیل آمار واطلاعات

Ø      طراحی و اجرای پژوهش های کمی وکیفی در زمینه مرتبط با شیرمادر 

Ø       جمع بندی فرمهای آماری ارسالی از مراکز بهداشتی و  پایگاههای بهداشتی

Ø      تهیه عملکرد  شیرمادر و انجام تحلیل   بصورت سالیانه  و ارسال به معاونت

Ø      ارسال بازخوراندآمار و فعالیت های انجام شده به مراکز و پایگاهها و همچنین معاونت  

Ø      تجزیه وتحلیل آمار و ا طلاعات ارسالی از مراکز ومقایسه با حد انتظار و فعالیت دوره مشابه سال قبل

Ø      ارسال آمار عملکرد شش ماهه وسالیانه پس از تصحیح وتجزیه وتحلیل اطلاعات به معاونت

Ø      جمع آوری و جمع بندی و تجزیه و تحلیل آمار موجودی شیرخشک شهید جعفری

Ø        محاسبه شاخصها و مدارک مراکز تابعه بصورت دوره ای  

Ø       ثبت الکترونیکی بعضی از آمار ها در سامانه وزارت بهداشت در نرم افزار داده شده

Ø       ارسال آمار سه ماهه آموزش گروههای هدف در مورد شیرمادر  در مراکز وپایگاههای بهداشتی تابعه

Ø       تجزیه وتحلیل نتایج و آنالیز نمرات اقدامات دهگانه بیمارستان های دوستدار کودک وارسال به معاونت

 

ط) عضویت درکمیته ها ، کمیسیون ها، شوراها وجلسات کارگروه وگروههای کارشناسی

عضویت درکمیته شیر خشک

عضویت در کمیته آموزشی شیر مادر

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن