برنامه سالمندان

 

سالمندی روندی طبیعی است که از زمان حیات جنین شروعمی شود و تا مرگ ادامه می یابد.جمعیت سالمندی به دلیل كاهش میزان مرگ و افزایش امید بهزندگی در همه جوامع و كشورهای دنیا رو به افزایش است . جمعیت افراد بالای 60 سال ایران براساس سرشماری سال 95 ،9.27%بوده که هر سال رو به افزایش می باشد  .  این امر نشان دهنده سرعت پیر شدن جمعیت ایران است . همانطورکه جمعیت افراد مسن افزایش مییا­بد خطر بیماری و مشکلاتبهداشتی آن­ها نیز افزایش می­یابد. در ایران بررسی ها نشان  می دهد 15 درصد از مراجعین به مطب پزشكان متخصص، 34درصد از معالجات سرپایی در بیمارستان ها و 89 درصد از تخت هایمؤسسات و سراهای نگهداری را افراد بالای65 سال بهخود اختصاص می دهند و به طور كلی درصد زیادی از هزینه مراقبت های پزشكی توسط این گروه سنی مصرف می شود. لذا  تأخیر انداختن بیماري، ناتوانی و مرگ و میر ناشی از آنهـا در دوره سـالمندي یـک مسـاله عمـده دربهداشت عمومی است و اصلاح شیوه زندگی سالمندان، مهمترین عامل پیشگیري بسیاري از بیماري هـاي غیـر واگیـر و نـاتوانی هـا دردوره سالمندي است.

        بدینمنظوردستورالعمل کشوريمراقبتهای ادغام یافته سالمندان، توسطادارهسلامتسالمندانتهیهشدهاست.در این خصوص برنامه سالمندان واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت شرق تهران تحت پوشش  دانشگاه شهیدبهشتی جهت سالمندان عزیز فعالیتهای ذیل د ر 21 مرکز  خدمات جامع سلامت شهری و 47 پایگاه برون سپار  تحت پوشش مرکز بهداشت شرق بصورت رایگاننجام می دهد :

 1. ارائه خدمت به کلیه زنان و مردان 60 سال به بالا
 2. انجام واکسیناسیون کرونا( هر سه نوبت )  برای کلیه سالمندان
 3. ارائه  تمامی خدمات اصلی شامل مراقبت فشار خون ،غربالگری تغذیه ،افسردگی،سقوط، خطر سنجی قلبی و عروقی  توسط مراقبین سلامت در مراقبت باراول  به کلیه سالمندان عزیز
 4. ارائه مراقبت به سالمندان با فشارخون بالا ی کنترل نشده ماهی یکبار توسط مراقب سلامت
 5. ارائه مراقبت به سالمندان با فشارخون بالا ی کنترل نشده هرسه ماه یکبار توسط پزشک
 6. ارائه مراقبت به سالمندان مبتلا به دیابت کنترل نشده ماهی یکبار توسط مراقب سلامت
 7. ارائه مراقبت به سالمندان مبتلا به دیابت کنترل نشده هرسه ماه یکبار توسط پزشک
 8. ارائه مراقبت به تمامی سالمندان مبتلا به اختلال چربی خون هر سه ماه  یکبار توسط مراقب سلامت
 9. ارائه مراقبت به تمامی سالمندان مبتلا به اختلال چربی خون هرسه ماه یکبار توسط پزشک
 10. آموزشی گروهی سالمندان شناسایی شده مبتلا به اختلالات تغذیه ای توسط کارشناسان تغذیه تا دست یابی به  وزن ایده آل و استاندارد
 11. آموزشی گروهی سالمندان شناسایی شده مبتلا به اختلالات چربی خون  ،  دیابت  ؛ سقوط و عدم تعادل   ؛ افسردگی؛  تشخیص زودهنگام سرطان پستان وتشخیص زودهنگام و غربالگری کولورکتال
 12. کنترل سالمندان ارجاع شده توسط پزشکان و در صورت لزوم  ارجاع به سطوح تخصصی و بیمارستانها  
 13. پیگیری کلیه سالمندان برحسب ضرورت بصورت حضوری یا تلفنی  
 14. ارائه قرص مکمل ویتامین D3 50000   جهت  یک عدد در هر ماه  ( بصورت رایگان داده می شود. )
 15. ارائه  قرص کلسیم دی جهت استفاده روزانه یک عدد در هر ماه ( بصورت رایگان داده می شود. )

 

                                                                         برنامه سالمندان واحد بهداشت خانواده مرکز شرق تهران