همکاران محترمی که تمایل دارند در قربانی گوسفند مشارکت نمایند می توانند مبلغ مورد نظر را به کارت   9304-8409-0610-5047     بنام دکتر مجید طاهری واریز نمایند.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن