روزهای حضور کارشناس تغذیه

 

روزهای حضور کارشناس تغذیه

مراکز

ردیف

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

جلالی

1

1شنبه،5شنبه

زارع نژاد

2

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

وحدت اسلامی

3

روزهای فرد(1شنبه،3شنبه،5شنبه)

خواجه نوری

4

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

آقا سیدعبدالله

5

روزهای فرد(1شنبه،3شنبه،5شنبه)

بعثت النبی

6

همه روزه

شهیدجعفری

7

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

شبیر

8

روزهای فرد(1شنبه،3شنبه،5شنبه)

شهیده کمالی نژاد

9

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

هرندی

10

روزهای فرد(1شنبه،3شنبه،5شنبه)

تقوی

11

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

مسعودیه

12

روزهای فرد(1شنبه،3شنبه،5شنبه)

محمدیان

13

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

صلواتی

14

روزهای فرد(1شنبه،3شنبه،5شنبه)

صفدری

15

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

لیله القدر

16

روزهای فرد(1شنبه،3شنبه،5شنبه)

صفا

17

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

17شهریور

18

روزهای فرد(1شنبه،3شنبه،5شنبه)

غیاثی

19

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

پورهدایت

20

روزهای فرد(1شنبه،3شنبه،5شنبه)

12بهمن

21

روزهای زوج( شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه)

15خرداد

22

روزهای فرد(1شنبه،3شنبه،5شنبه)

صفاری

23

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن