دفتر بهبود تغذیه

دفتر بهبود تغذیه

دسته بندی :‌ 8

امروزه با گسترش شبکه های مجازی بارها و انتشار اطلاعات غیر علمی و نادرست تغذیه ایی ، سایت دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت برای افزایش سطح سواد و فرهنگ تغذیه ای جامعه به عنوان یک سایت علمی و معتبر در کشور در حال فعالیت می باشد. در این سایت موضوعات تغذیه ایی برای آموزش عموم مردم گنجانده شده است.

 

آدرس سایت دفتر بهبود تغذیه جامعه وزرات بهداشت:                     https://nutr.behdasht.gov.ir/

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن