لیست اخبار صفحه :1
نواخته شدن زنگ مدرسه با حضور وزیر بهداشت در شرق تهران
روابط عمومی مرکز بهداشت شرق تهران

نواخته شدن زنگ مدرسه با حضور وزیر بهداشت در شرق تهران

زنگ بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1403-1402 در شش ساحت تعلیم و تربیت شامل ، حوزه های «اعتقادی و اخلاقی» ، «سیاسی و اجتماعی» ، «زیباشناختی و هنری» ، «زیستی و سلامت بدنی» ، «اقتصادی و حرفه ای» و نیز «علمی و فناورانه» امروز در آموزشگاه دوره اول متوسطه شهید آوینی در شرق تهران به صدا درآمد.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن