شرح وظایف پیشنهادی  کارشناس برنامه مادران در ستاد شهرستان

الف )‌‌برنامه ريزي

·        تدوين طرح عملياتي در سطح ستاد شهرستانها در خصوص مراقبت مادران 

·         تدوين طرحهاي مداخله اي بر حسب ضرورت در خصوص مراقبت مادران 

·         برنامه ريزي ،‌اجرا و ارزشيابي مناسبت هاي سلامت معاونت

·         تدوین طرحهای ارتقای کیفیت

·         تدوین تحقیقات بهداشتی

ب ) نظارت و پايش

ü      بازديد از انبار داروئی درخصوص نگهداری اقلام  مراقبت مادران 

ü      پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني در خصوص ارائه خدمات مادران باردار  (مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان )

ü      پايش فعاليت هاي پایگاههای  بهداشتي در خصوص ارائه خدمات مادران باردار (مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان )

ü      تهیه مشکلات مراکز و ارسال مداخلات پیشنهادی به مراکز تابعه

ü      پایش عملکرد بالینی ماماها در زمینه برنامه مادران

ü      برگزاری آزمونهای مقطعی و سالیانه جهت پرسنل مراکز تابعه

ج ) هماهنگي

هماهنگي درون بخش :

Ø      هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ، پمفلت وتراكت و...

Ø      هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص آموزش در مدارس

 

هماهنگي برون بخش :با سایر نهاد ها در صورت لزوم

د ) اقدامات اجرائي

·         رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه مراقبت مادران 

·         همکاری در طرحهای بهداشتی تحقیقاتی

·         اجرای طرحهای مداخله ای در خصوص افزایش کیفیت ارائه خدمات به مادران باردار (مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان )

·           بررسي و پيگيري امور مربوط به مرگ مادران باردارو مهاجرت زنان باردار به منطقه تحت پوشش و کنترل تشکیل پرونده آنها

ه ) آموزش

·         آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت خانواده  مراقبت های ادغام یافته مادران  و......

·         آموزش پرسنل  بهداشت خانواده  از طريق تدريس در كارگاههاي مختلف  ،  جلسات بهداشت خانواده

·         كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزشي 

·         جمع آوري تحليل ، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمينه برگزاری کارگاهها  و جلسات

·         آموزش رابطين

·         پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق امور اداري و مالي (سالن اجتماعات- فيلمبرداري )

و) پشتيباني

ü      پيگيري اعتبارات بهداشت خانواده

ü      پيگيري تجهيز ات مورد نیاز

ü       برآورد نياز دفاتر و  فرمهاي مراقبت مادران  و بوکلت مادران جهت واحدهاي محيطي مراكز تابعه  

ü      بر آورد و تعیین میزان مورد نیاز قرص ،مولتی ویتامین و  اسید فولیک در   ستاد شهرستانها جهت توزیع در مراکز

ز) ارزشيابي

Ø       ارزشيابي کمی و کیفی  ارائه فعالیت های  مراقبت مادران براساس بخشنامه هاي كشوري در مراكز بهداشتي درماني و  پایگاههای بهداشتی

Ø       ارزشیابی عملکرد بالینی پرسنل در خصوص  مراقبت مادران باردار

ح) جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

Ø      طراحي و اجراي پژوهش هاي كمي وكيفي در زمينه رفتارهاي مرتبط با مادران باردار

Ø       جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي از مراكز بهداشتی و  پایگاههای بهداشتی

Ø      ارسال بازخوراندآمار و فعاليت هاي انجام شده به مراکز و پایگاهها و همچنین معاونت  

Ø      تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي از مراكز ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل

Ø      ارسال آمار عملكرد شش ماهه وساليانه پس از تصحيح وتجزيه وتحليل اطلاعات به معاونت

Ø      جمع آوري و جمع بندي و تجزيه و تحليل آمار موجودي مصرفي اقلام داروئی   مراكز

Ø        محاسبه شاخصها و مدارک مراکز تابعه بصورت دوره اي  در خصوص مادران

Ø       محاسبه آموزش هدفمند مادران باردار و نیز پیگیری مادران باردار و ارجاعت آنها به بیمارستانهای سطح سوم

Ø       شناسائی موارد سو تغذیه

Ø       ثبت الکترونیکی بعضی از آمار ها در سامانه وزارت بهداشت

Ø       برآورد مشکلات مراکز تابعه ومداخلات جهت  برطرف کردن آنها

ط) عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها وجلسات كارگروه وگروههاي كارشناسي

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن