شرح وظایف کارشناس گسترش

 

 1. نظارت برطرحهای عمرانی مربوط به مراکز و برآوردهزینه مربوطه و آگاهی در زمینه میزان پیشرفت کار
 2. بررسی و مطالعه و براورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی و راه اندازی واحدهای جدید واحداث فضای فیزیکی جدید با توجه به اعتبارات موجود
 3. ایجاد و راه اندازی پایگاههای بهداشتی براساس اولویت نیاز مناطق تحت پوشش طبق دفتر طرح گسترش
 4. ثبت و تکمیل اطلاعات واحد گسترش ( جمعیتی و ساختار گسترش ) در برنامه نرم افزاری HNIS
 5. تهیه واجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی نظام بهداشتی منطقه ،تهیه وابلاغ ضوابط استاندارد درباره نظام بهداشتی وتحقیقات کاربردی
 6. تحلیل آمارها واطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی وتعیین نیازها واولویت ها
 7. برنامه ریزی و اجرای پایش های گروهی و برنامه ای و موردی و ارائه پس خوراند های لازم به واحدهای محیطی
 8. پایش پایگاههای برون سپار بصورت فصلی و پیگیری رفع نواقص
 9. اجرای برنامه پزشک خانواده
 10. پیگیری و رسیدگی شکایات سامانه 190
 11. گزارش تنگناها و نارسائیها و ارائه پیشنهاد و راه حل مناسب
 12. برنامه ریزی. نظارت . پایش . ارزشیابی واحدهای بهداشتی و درمانی
 13. همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی
 14. اجرای برنامه عملیاتی و برطرف نمودن  موانع و مشکلات
 15. -برگزاری فراخوان پایگاهای برون سپار و انجام امور مربوط به عقد قرار دادها
 16. تائید فضای فیزیکی  و تجهیزات پایگاههای برونسپار
 17. پیگیری و رسیدگی به شکایات پایگاه سلامت
 18. نظارت و بررسی سامانه سیب پایگاه و بررسی روند ثبت خدمات در سامانه
 19. بررسی فضای فیزیکی مراکز و ارائه برنامه اولویت بندی جهت تعمیر و بهبودهای فیزیکی مراکز به ترتیب اولویت
 20. نیاز سنجی تجهیزاتی و طرح در کمیته
 21. هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارات به ترتیب اولویت طرحهای عمرانی و تجهیزاتی
 22. تامین و نظارت بر توزیع و تعمیر تجهیزات مراکز و نگهداشت تجهیزات
 23. هماهنگی درون بخشی و برون بخشی در زمینه رفع نیاز واحدهای ارائه دهنده خدمات

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن