دانلود فایل : سامانه فریز آی.rar           حجم فایل 14008 KB
   دانلود فایل : زنجیره سرما.pdf           حجم فایل 12858 KB
   دانلود فایل : دستورالعمل تزریقات ایمن.pdf           حجم فایل 376 KB
   دانلود فایل : نگهداری از واکسم و آیس پگ در یخچال و فریزر-sop.pdf           حجم فایل 251 KB
   دانلود فایل : نصب و نگهداری از یخچال و فریزرهای واکسن-sop.pdf           حجم فایل 220 KB
   دانلود فایل : مدیریت حلال ها در سیستم زنجیره کالا-sop.pdf           حجم فایل 141 KB
   دانلود فایل : راهنمای کشوری مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی .pdf           حجم فایل 1323 KB
   دانلود فایل : چه وقت و چگونه تست تکان دادن انجام می شود؟-sop.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود فایل : چگونه فرآیند اجرایی استاندارد راتدوین و بازنگری کنیم؟ -sop.pdf           حجم فایل 155 KB
   دانلود فایل : پایش درجه حرارت درهنگام حمل و نقل واکسن-sop.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود فایل : پایش درجه حرارت در مکان های ثابت مانند یخچال-sop.pdf           حجم فایل 353 KB
   دانلود فایل : برنامه و راهنمای ایمن سازی مصوب کمیته کشوری ایمن سازی 1394.pdf           حجم فایل 3159 KB
   دانلود فایل : انبارگردانی-sop.pdf           حجم فایل 181 KB
   دانلود فایل : آماده کردن آیس پگ ها-sop.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود فایل : آمادگی برای پاسخگویی به شرایط اضطراری در هنگام حمل واکسن-sop.pdf           حجم فایل 176 KB
   دانلود فایل : ازبین بردن واکسن های غیرقابل مصرف-sop.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود فایل : aefi نحوه گزارشدهی عوارض واکسیناسیون در سیستم مراقبت.pdf           حجم فایل 165 KB
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن