شرح وظایف آموزش و بازآموزی

 

 

 

یکی از برنامه های واحد گسترش آموزش و بازآموزی کارکنان می باشد که شرح وظایف آن به شرح ذیل است:

1- برگزاری کمیته آموزش و بازآموزی کارکنان و تنظیم صورتجلسه و انجام هماهنگی های لازم

2- برنامه ریزی و تعریف دوره های آموزشی در سامانه آموزش کارکنان

3-ثبت نام پرسنل در دوره های آموزشی سامانه آموزش کارکنان

4- تایید اولیه دوره های آموزشی برگزار شده و ارسال به معاونت جهت تایید نهایی توسط دانشگاه

5- اطلاع رسانی در خصوص آزمون های غیرحضوری سامانه آموزش کارکنان

6-معرفی پرسنل جدید الاستخدام و هماهنگی ها و پیگیری های لازم جهت ثبت نام در آزمون توجیهی بدو خدمت در سامانه رشد

7- برنامه ریزی دوره های آموزش مقدماتی و تکمیلی تیم سلامت مراکز و مراقبین سلامت پایگاه های برون سپار

8- برگزاری و تصحیح آزمون دوره های مقدماتی و تکمیلی تیم سلامت

9- صدور گواهی آموزش های مقدماتی و تکمیلی تیم سلامت

10- استعلام دوره های آموزشی گذرانده شده مراقبین سلامت از سایر مراکز تابعه دانشگاه

 

 

 

دستور العمل آموزش

 

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن