اطلاعات جمعیتی مرکز محمدیان

 

 

 

جمعیت

مرکز

42051

پایگاه ضمیمه اصلی

42051

پایگاه دولتی

-

پایگاه برون سپاری

-

 

 

تعداد خانوار تحت پوشش

مرکز

26555

پایگاه ضمیمه اصلی

26555

پایگاه دولتی

-

پایگاه برون سپاری

-

 

تعداد پایگاه تحت پوشش

دولتی

-

حاشیه

-

برون سپاری

-

 

 

تعداد پرسنل

مرکز

14

پایگاه ضمیمه اصلی

14

پایگاه دولتی

-

پایگاه برون سپاری

-

 

تعداد مدارس

ابتدائی

23

متوسطه اول

16

متوسطه دوم

14

 

تعداد اماکن تهیه وتوزیع غذا

 

688

 

 

تعداد کارگاه تحت پوشش

452

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن