يکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهای ستادی > بهداشت خانواده > کارشناس مسئول بهداشت خانواده 
 
 

خانم سهیلا مقدم ثابت - کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده

کارشناس ارشدمامایی

 

شرح وظایف پیشنهادی  کارشناس مسئول بهداشت خانواده در ستاد شهرستان

  الف )‌‌ برنامه ريزي و مدیریت

·         رهبری و مدیریت تدوين طرح های  عملياتي در سطح ستاد شهرستانها در خصوص باروری سالم و مراقبت مادران  ، سالمندان ، کودکان ، شیر مادر و تغذیه  و .....

·         رهبری و مدیریت تدوين طرحهاي مداخله اي بر حسب ضرورت در خصوص کلیه ارائه خدمات بهداشت باروری   

·         برنامه ريزي ،‌اجرا و ارزشيابي مناسبت هاي سلامت معاونت

·         رهبری و مدیریت بر  تدوین طرحهای ارتقای کیفیت

·         رهبری و مدیریت  بر تدوین تحقیقات بهداشتی

·          رهبری و مدیریت  بر جمع آوري تحليل ، و ارائه اطلاعات و گزارش در زمينه برگزاری کارگاهها  و جلسات اموزش  و تدریس موارد بهداشت خانواده

·         رهبری و مدیریت  بر تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي به   مراكز ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل

 

ب ) نظارت و پايش

ü      نظارت بر چگونگی انجام پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

ü      نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي پایگاههای بهداشتی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

ü      نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي مطب های خصوصی در خصوص باروری سالم و سرطانهای شایع

ü      نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي مراکز ارائه دهنده مشاوره قبل از ازدواج

ü      نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي استریلیزاسیون واحد مامائی مراکز تابعه

ü      نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني در خصوص ارائه خدمات مادران باردار  (مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان )

ü      نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي پایگاههای  بهداشتي در خصوص ارائه خدمات مادران باردار (مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان )

ü      نظارت بر چگونگی پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني و پایگاههای  بهداشتي در خصوص ارائه خدمات کودکان ، تغذیه و سالمندان

ü       نظارت بر ارسال دستور العملهای اجرائی به مراكز بهداشتي درماني   ،پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

ü       نظارت بر چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی

ü       نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای مداخله ای در خصوص افزایش کیفیت ارائه خدمات به مادران باردار (مراقبت هاي قبل، حين و پس از زايمان ) ، باروری سالم ، کودکان و.......

ü       نظارت بر چگونگی پیگیری موارد مرگ مادر و کودک

ü       نظارت بر توزیع نیروی انسانی

ج ) هماهنگي

هماهنگي درون بخش :

Ø      هماهنگي با واحد های آموزش بهداشت ، گروه بهداشت محیط  ، بهداشت مدارس وگسترش و..... بر حسب ضوررت فعالیت

Ø      هماهنگي با مراکز و پایگاهها و مطب های خصوصی بر حسب ضرورت

Ø       هماهنگي برون بخش :با سایر نهاد ها در صورت لزوم

 

د ) اقدامات اجرائي

·         رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه باروری سالم و سرطانهای شایع و مشاوره قبل از ازدواج و ارائه خدمات به  مادران باردارو ......

·         رسيدگي به شكايات پرسنل بهداشتی

·         همکاری در طرحهای بهداشتی تحقیقاتی

·         تشکیل کلاس و جلسات آموزشی جهت پرسنل شاغل

و) پشتيباني

ü      پيگيري اعتبارات بهداشت خانواده

ü      بررسی و تائید  اقلام باروری سالم  مورد نیاز  بر حسب بر آورد کارشناسان باروری سالم

ü      پيگيري جهت خرید  تجهيز ات مورد نیاز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

ü      بررسي و تائید  داروهاي پيشگيري از بارداري هر سه  ماه يكبار جهت اعلام به معاونت بر حسب بر آورد کارشناسان تنظیم خانواده

ü       تائید  نياز دفاتر و  فرمهاي تنظيم خانواده و بوکلت مادران  و.... جهت واحدهاي محيطي مراكز تابعه  بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده و اعلام به معاونت

ü       تائید  میزان مورد نیاز قرص و قطره   آهن و مولتی ویتامین    و قرص اسید فولیک در  ستاد شهرستانها جهت توزیع در مراکز بر حسب بر آورد کارشناسان بهداشت خانواده

ز) ارزشيابي

o        ارزشيابي کمی و کیفی  ارائه فعالیت های باروری سالم ، و مراقبت مادران و ..... براساس بخشنامه هاي كشوري در مراكز بهداشتي   درماني ،  پایگاههای بهداشتی و مطب های خصوصی

o        ارزشیابی پرسنل بهداشت خانواده بصورت سالیانه

o        ارزشیابی میزان دسترسی به اهداف مد نظر در برنامه های عملیاتی تنظیم ، مادران و ...

 

ط) عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها وجلسات كارگروه وگروههاي كارشناسي

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شرق تهران
آدرس : تهران - میدان امامت - خیابان شهید جدیدی - خیابان ابوریحان
تلفن : 77430067 -77430048 - 021 فکس: 77430078
پست الکترونیک:SharghPr@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.